Filmpjes

 

English below.
Wanneer de hond niet te gestrest is, is het goed om hem/haar zelf het probleem op te laten lossen. De Bullterrier vindt het spannend, dit kunt u zien aan de staart. Hij lost het goed op. De Schotse Herdershond komt even kijken, die is hier vaker geweest en heeft er geen moeite mee.
When the dog is not stressed it is fine to let him solve the problem for himself. The Bullterrier is excited. You can notice this because of the tail. He solves the problem well. The Collie comes to have a look; he has been here before and solved the problem.

https://www.youtube.com/watch?v=n6qENb6Jx48

English below.
De bruine jachthond en de zwarte Labrador komen uit het water, de Jachthond loopt naar de Labrador en gromt naar haar. Direct wijkt hij weg, en keert zich weer terug naar de Labrador, hij neemt een hoge houding aan. De Labrador loopt rustig richting jachthond, en doet haar kop iets hoger. Wanneer de Labrador bij de jachthond stilstaat houdt ze haar staart voornamelijk naar rechts. De jachthond draait weg en keert weer terug richting Labrador, hij volgt haar even maar wanneer zij zich naar hem toe keert draait de jachthond zich om, loopt weg en kijkt even opzij/achterom.
De jachthond is in hoge houding agressief naar de Labrador, nochtans ambivalent. De Labrador is niet onder de indruk en bewaart op gedecideerde wijze de vrede. Mooi hè!

The brown hunting dog and the black Labrador are comming out of the water, the hunting dog runs to the Labrador and growls at her. Immediately he shies away and turns again to the Labrador, He takes a high stance. The Labrador quietly walks towards the hunting dog and lifts her head. When the Labrador stands still next to the hunting dog she keeps her tail mostly to the right.The hunting dog runs away and returns towards the Labrador. He follows her a few steps but when she turns to him the hunting dog turns around, runs away and looks back for a short moment. In a high stance, the hunting dog is aggressive towards the Labrador, though ambivalent. The Labrador is not impressed and keeps the peace in a resolute way. Nice, isn’t it?

https://www.youtube.com/watch?v=5k6uh51AwT4juni 15 Pippa

facebook-icon Voor meer leerzame filmpjes like de Facebookpagina van Vreemde Honden

Een prachtig mooi filmpje met evenzo prachtig mooi gedrag van honden. De Weimaraner zoekt regelmatig de Schotse Herdershond op en laat hierbij een hoge houding zien, doch het is geen zekere hond. Hier ziet u de Weimaraner voor de Schotse Herdershond staan, beide bewust van elkaar. De lichtbruine hond kijkt en loopt naar rechts, weg van het tafereel. De Eurasiers daarentegen lopen beide op de twee honden af. De Bruine Reu loopt tussendoor en snuffelt aan de Weimaraner, die zijn staart en oren op dat moment laag/naar achteren houdt. De Schotse Herdershond maakt van de gelegenheid gebruik om ergens anders te gaan staan, en snuffelt aan de grond, een kalmerings-signaal. De Weimaraner blijft bij de Schotse Herder maar houdt de Eurasiers in de gaten. Prachtig mooi hoe de balans in de groep honden bewaard blijft. Regelmatig bedank ik bepaalde honden hiervoor! Dan kijkt de bewuste hond mij aan en knijpt even zijn/haar ogen dicht. Kippevel!

Very nice footage of very nice dog behaviour. The Weimaraner regularly looks for the Scottish Shepherd and shows a high posture when he does. He is not a very confident dog. Here you can see the Weimaraner standing in front of the Scottish Shepherd. They are both aware of each other. The light brown dog looks up and walks to the right, away from the scene. The Eurasians, on the contrary, both walk towards the two dogs. The brown male runs in between and sniffs the Weimaraner, who at that moment keeps tail and ears low and to the back. The Scottish Shepherd takes the opportunity to go somewhere else and he sniffs the groud, which is a calming sign.The Weimaraner stays with the Scottish Shepherd but keeps an eye on the Eurasians.
Lovely to see how the balance within the group is remained. I regularly thank certain dogs for this! Then the particular dog looks at me and squints for a second. Goosebumps!

https://www.youtube.com/watch?v=lnLoEWdeLEA

 

“Mijn stokje.” “Nee, mijn!” “Ons stokje!?”

“My stick.” “No, mine!” “Our stick!?”

https://www.youtube.com/watch?v=LypAv09_Kuo

 

Honden leven in een geuren wereld. Het is belangrijk waar een hond plast, hij of zij laat immers informatie over zichzelf achter. De Weimaraner en de Schotse Herdershond draaien vaak om elkaar heen, regelmatig benaderd de Weimaraner de Schotse Herder. Hier ziet u de Weimaraner plassen. Wat ik verwacht te gebeuren vindt niet plaats. De Weimaraner checkt wel even.

Dogs live in a world of smells. It is important where a dog urinates: he or she leaves information behind about him or herself. The Weimaraner and the Scottish shepherd often revolve aroud each other. Often the Weimaraner appraoches the Scottish shepherd.
Here you can see the Weimaraner pee. What I expect to happen does not happen. The Weimaraner does check, though.

https://www.youtube.com/watch?v=c7Cpw4_vSvo

 

Intrigerend. De grijze Eurasier teef speelt zelden met een andere hond, wanneer ze wel speelt is dit hard rennen. De Schotse Herdershond rent vaak samen met een andere hond. De twee Eurasiers leven samen met hun mensen-familie. De Eurasier reu is niet beschermend t.o.v. de teef. De Eurasier teef zoekt contact met de Schotse herder, dit komt niet vaak voor, ik ga filmen. De Schotse Herder wil geen contact, hij draait zijn kop weg en stapt weg. De Eurasier reu loopt er naar toe, de Eurasier teef plaatst zichzelf tussen de twee reuen en loopt tussendoor. En kijk eens wat de Schotse Herdershond nu doet. Het was voor hem heel spannend en laat het nu los. De Eurasier reu was ‘de katalysator’ wie helpt hij? De Eurasier teef? Zij nam het initiatief naar de Schotse Herder. Of ‘hielp’ hij de Schotse Herdershond?

Intriguing: the grey Eurasier bitch seldom plays with another dog and when she does she likes to run. The Scottish Shepherd often runs with other dogs. The two Eurasier ‘s live with their human family. The male Eurasier is not protective over the female. The Eurasier bitch is looking for contact with the Scottish Shepherd. This does not happen often. I decide to film it. The Scottish Shepherd does not want contact, looks away and walks away. The male Eurasier walks towards them, the Eurasier bitch puts herself between the two males and walks between them. Look what the Scottish Shepherd is doing now. It was all very exciting for him and he lets it go. The Eurasier male was ‘the catalyst’, who is he helping? The Eurasier bitch? She took the initiative towards the Scottish Shepherd. Or did he ‘help’ the Scottish Shepherd?

https://www.youtube.com/watch?v=CANu_hS2-Mw

 

Hier ziet u de Schotse Herdershond en de Epagneul Breton. Deze Epagneul Breton is een gecompiceerde hond, hij heeft verschillende aandachtspunten, onder andere angst voor vuurwerk. Een renspel. Afwijkend gedrag valt op. De Epagneul Breton schudt met zijn kop en staat plots stil. Hoort hij iets? De Schotse Herdershond loopt langs hem als uitnodiging tot verder rennen, de Epagneul Breton gaat er op in. Tijdens het lopen ruikt de Schotse Herder iets en gaat dit onderzoeken. Kijk wat de Epagneul Breton doet. Het veilige basis-station.

Here you see the Collie and the Brittany Spaniel. The Brittany Spaniel is a dog with complicated behaviour. It has several points of interest, including fear of fireworks. A running game. Deviant behaviour is noticeable. The Brittany Spaniel shakes its head and suddenly stands still. Does he hear anything? The Collie runs past him as an invitation to run further. The Brittany Spaniel accepts. While running the Scottish shepherd smells something and starts to investigate. Look what the Brittany Spaniel does. The safe base station.

https://www.youtube.com/watch?v=T2NjvNcJQ7w

 

‘Rashonden worden al jaren gefokt naar ras standaarden; ze moeten voldoen aan bepaalde uiterlijke kenmerken en bepaalde karaktereigenschappen, en toch is iedere hond in uiterlijk en gedrag een individu. Bij de ene hond komen bepaalde eigenschappen meer naar boven dan bij de andere uit hetzelfde ras.’ www.vreemdehonden.nl Bouvier des Flandres; drijven.
‘For years pedigrees have been bred after racial standards. They must comply to certain external features and specific characteristics. And yet, every single dog is an individual in appearance and behaviour. Within the same breed certain characteristics will surface more in one dog than in an other.’ www.vreemdehonden.nl Bouvier des Flandres; herding.

 

De Schotse Herdershond rent achter de Riesenschnauzer aan. De Riesenschnauzer vindt het genoeg en probeert om te draaien, de Schotse Herder gaat hier niet op in. Ingrijpen is gewenst. Ik wil stoppen met filmen, mijn telefoon niet. smile-emoticon Net voor dat het beeld weg draait valt de Riesenschnauzer bijna. Ik kan het gedrag afbreken, de emotie niet. De honden staan al snel tegenover elkaar. Uitdagend? Peilend? Een spelboog van de Schotse Herder en daar lopen ze weer. Nu in een andere rolverdeling! De spanning wordt afgeschud, daar ben ik tevreden mee! Mooi he!

The Scottish shepherd runs after the Giant Schnauzer. The Giant Schnauzer thinks it is enough and tries to turn around. The Scottish shepherd does not respond. Intervention is required. I want to stop filming but my cellphone does not. smile-emoticon Just before the film stops the Giant Schnauzer nearly falls over. I can break off the behaviour, not the emotion. Quickly after the dogs are facing each other. Challenging? Assessing? A play bow of the Scottish shepherd and off they go again. Now in a different role. Tension is shaken off. I am pleased by that!
Nice, isn’t it?

 

Lompheid wordt afgestraft.

Rudeness is punished.

 

De Cocker Spaniel houdt van rennen, hier daagt ze de Labradoodle uit. Tevergeefs. De Appenzeller Sennenhond vindt het genoeg en kalmeert de gemoederen.

The Cocker Spaniel likes to run, here she challenges the Labradoodle. In vain. The Appenzell Cattle Dog finds it enough and soothes tempers.

 

Wanneer ik dit zie/hoor denk ik aan de mensen die de hond iets proberen duidelijk te maken door middel van schreeuwen en/of het toedienen van pijn prikkels. De Eurasier is niet van plan de puber Riesenschnauzer pijn te doen, hij is wel duidelijk.

When I see/hear this I think of people who try to make something clear to the dog by means of yelling and/or pain stimuli. The Eurasier is not going to do the Giant Schnauzer adolescent any harm, he is very explicit, however.

 

Een oude hond kan doof worden, slechter gaan zien, en minder goed ruiken misschien. Hierdoor kan de oudere hond onzeker en/of schrikkerig worden. Geef de hond wat meer tijd om luchtjes op te nemen. Wanneer de hond los loopt let wat meer op hem/haar. Opeens ziet hij/zij u niet meer. Op een verdwaasde wijze kijkt hij/zij in het rond en loopt pardoes de andere kant op. Hou de afstand tussen u en de hond klein zodat uw oude hond u altijd kan zien/horen/ruiken. Hier wordt de staart ingezet om weer in evenwicht te komen bij een misstapje.

An old dog may become deaf or may see less or perhaps smell less.
Because of this the older dog may become insecure or frightened.
Give the dog a little more time to absorb scents.
When the dog walks off leash pay more attention to it. Suddenly it may not see you anymore. In a dazed way it looks up and walks into the wrong direction.
Keep the distance small between you and the dog so your old dog can always see,/ hear,/ smell you.
Here the tail is used to regain balance after a wrong step.

 

“Ik wil rennen, nee, ik wil liggen, ik wil snuffelen, nee, ik wil liggen, ik wil rennen!!”

“I want to run, no, I want to lie, I want to sniff, no, I want to lie, I will run !!”

 

Er zwemt een kikkertje. :-)

A little frog is swimming. :-)

 

Kent u dat; u wilt op een berichtje reageren en u denkt op het laatste moment voor versturen: ‘toch maar niet’.

Do you recognize this: you want to respond to a message and just before sending it you think: ‘o well, leave it’.

 

Schijnbaar onberoerd kijkt hij naar het paard. Schijnbaar; aan het eind van het filmpje ziet u waarom hij niet onberoerd was.

Apparently unmoved he looks at the horse. Apparently… At the end of the film you can see why he was not unmoved.

 

Spelboog :-)

Play bow :-)

 

Filmpje voor gevorderden. ;-) Wanneer u mijn filmpjes met commentaar volgt, en weet dat gedrag/lichaamstaal communicatie is, zeer weinig wat een hond laat zien is toeval, zal u de communicatie van deze honden zien. Honden communiceren met mensen op dezelfde wijze als met elkaar. Hier film ik wanneer de groep rustig is. Let op de honden die ik film, waar ik naar kijk. Hiervan word ik blij. :-)

Footage for the advanced ;-)
When you follow my commented footage, and you know that body language is communication (there is little a dog shows by coincidence), you will notice the communication of these dogs.
Dogs communicate with humans in the same way as they do with each other.
Here I film a calm group. Please watch the dogs that I am filming. And where I am looking at. From this I become very happy! :-)

apr 15

 

De eerste keer mee, de hond vindt het (nog) niet leuk. Ziet u het? Vertraging. Staart laag. Ik zet spanning op de lijn; geen beweging van de hond. Hij snuffelt de grond, dit is een kalmeringssignaal. De hond is alert; hij kijkt achterom. De hond laat oogwit zien. Pootje blijft ‘in de lucht hangen’ (pootje heffen, een teken van spanning). Hij snuffelt de grond nog eens. Ik geef hem de tijd, en ondanks dat ik een verkeerde naam zeg en hem een knappe meid noem, :-) vertrouwt hij mij al aardig. Mooi hè?!
The first time coming along with the group, the dog does not like it (yet). Do you see it? Slowing down. Tail down. I put tension on the leash, no movement of the dog. It starts sniffing the ground, which is a calming signal. The dog is alert, it looks back. It shows whale eye. Its paw is ‘hanging in the air’ (paw lifting is a sign of tension). Once more it is sniffing the ground. I give him time and although I misname him- I call him a good girl – :-) he fairly trusts me. That’s nice, isn’t t?

 

De eerste keer mee. Hier is de hond al minder gespannen dan in het filmpje hiervoor. Ziet u het? De staart is minder laag. Hij snuffelt over de grond, dit is een kalmeringssignaal. Hij schrikt van een hond. De kleine hond komt naast hem lopen en gaapt, hij is niet slaperig! De hond stopt met lopen en ik geef hem de tijd. Hij is alert en kijkt achterom. We gaan weer lopen en hij snuffelt weer over de grond. En dan zie je dat hij echt iets ruikt, dit is een goed teken hij kan even de spanning los laten. We gaan weer ‘lekker lopen’ :-) Hij snuffelt over de grond en dan gaapt hij! Gapen is om spanning af te laten vloeien en een kalmeringssignaal, dit is een goed teken. Hij let erg op mij; hierna mag hij los van de lijn lopen.
The first time coming along with the group, the dog is already less nervous than in the last video. Can you see it? The tail is less low, he is sniffing the ground – which is a calming sign. He has a bit of a fright by another dog. The little dog is walking beside him and is yawning: it is not sleepy! The dog stops walking. I give him time. He is alert and looks back. We are gong to walk again and he is sniffing the ground. And then you can see that he is really smelling something! That is a good sign, he can let go some of the tension for a wile.
We then go for a nice walk. :-) He sniffs the ground and then yawns. Yawning is to relieve tension and a calming signal. This is a good sign. He is paying a lot of attention to me. After this he may walk off leash.

 

De eerste keer mee. De hond toont belangstelling voor een pup, een mooie gelegenheid om zelfvertrouwen op te bouwen. Maar ja, in het leven hebben we niet alles in de hand. Ik reken zijn actie goed, er wordt naar geluisterd!
The first time coming along with the group, the dog shows interest for a puppy. A nice opportunity to build self-confidence. But, unfortunately, we do not have everything in hand in life. I allow for this action: it is listened to!

 

English below.
Hij is nu vaker mee geweest met de groep honden en hij heeft meer vertrouwen gekregen. Hij is minder gestrest maar niet helemaal ontspannen; zijn omgeving is voor hem (nog) te onvoorspelbaar. hij heeft vertrouwen gekregen in de begeleider, ik help hem wanneer het nodig is, hij komt naar mij toe wanneer hij hulp nodig heeft, het voordeel hiervan is dat hij los kan lopen, en het voordeel daarvan is dat hij zijn omgeving kan beïnvloeden, waardoor hij minder stress ervaart.

He has come along with the group now more often and he has gained more confidence. He is not so stressed anymore but not yet completely relaxed. The environment is (still) too unpredictable for him. He has gained confidence in his coach. I help him when needed: he then comes to me. The advantage here is that he can run off leash. This gives him the advantage that he can influence his environment, which makes him less stressful.

 

Hier ziet u een houdings-verlaging van de Drentse Patrijshond voor de kruising Kangal. Om het filmpje te bekijken; klik op: apr 15 Houdingsverlaging                                            …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Heeft u het filmpje hieronder bekeken? Hier ziet u hetzelfde gedrag van de Golden Retriever, namelijk de ogen even sluiten. De ogen even dicht doen is een conflict vermijdend gebaar. Zal het toeval zijn dat de bruine hond de stok los laat?
Om het filmpje te bekijken klik op; Mrt 2015 met stok
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Hier ziet u een Golden Retriever en een Newfoundlander. Ik kan het niet met zekerheid zeggen, is het toeval dat de Newfoundlander los laat? Of zal het (mede) komen door het gedrag wat de Golden Retriever laat zien? Let op zijn ogen.
Om het filmpje te bekijken klik op; Mrt 2015 ogen
                                                   jan. 2015 093 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Voelt u wel eens een tikje van de neus van uw hond tegen uw kuit of tegen uw hand? Uw hond wilt u hiermee iets duidelijk maken.
Om het filmpje te bekijken klik op; Mrt 2015 hand aantikken 
                                                   DSC_0022 - kopie 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
De Tervuerense Herder houdt niet van autorijden. Hier ziet u haar lopend richting de auto. Haar houding is laag, oren naar achteren, staart tussen de achterpoten. Ze kijkt weg van de auto. ze tongelt. Wanneer ik haar roep door middel van het maken van een geluidje, loopt ze naar mij toe met toegeknepen ogen en ze ‘lacht’. Lachen is een stress signaal. Bij ‘lachen’ trekt de hond de voorkant van de snuit en de lippen iets omhoog, dit wordt gedaan tegenover bekenden. Ze loopt met toegeknepen ogen en met stress signaal ‘lach’ naar mij toe, om mij duidelijk te maken dat ze mij geen kwaad toewenst. Ondanks dat ze meerdere stress signalen laat zien, neemt ze het brokje wat ik haar voorhoud aan. Samen met de signalen die ze geeft is dit een indicatie hoe gestrest ze is.
Klik op; Lachen mrt 15 Foto's van mijn mobiel begin 2013 066
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Hier een prachtig filmpje van honden die spelen en hierbij iets te serieus worden. Uitschudden is gedrag wat spanning af laat vloeien, mooi wanneer honden dit op commando kunnen doen. Voor meer filmpjes van o.a. deze honden; Old man farm.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                                                                facebook-icon Voor meer leerzame filmpjes like de Facebookpagina van Vreemde Honden

Heeft u geen Facebook? Abonneert u zich dan op:

https://www.youtube.com/channel/UCmXPFL5n294O8XGznOud1BA